About

January 20th, 2018
Slava
(Vyacheslav Lavrynenko)
Singer-Songwriter. Arrangements.
Programming.
Vocals. Guitars.
Lyrics.
Alexey
(Alexey Suslikov)
Computer Programming.
Arrangements. Lyrics.
Music Critics.
Lena
(Lena Lenson).
Lyrics.
Olya
(Olga
Romanova).
Lyrics.
Zhenya
(Yevgeniya
Arkushina)
Lyrics.
Lena
(Yelena
Poletayeva).
Lyrics.
Ira
(Irina
Balatskaya)
Lyrics.
Marina
(Marina
Clancy)
Lyrics.
Kharlamova 2Nica
(Nica
Kharlamova)
Lyrics.
Steve KuykendallStevie
(Steve
Kuykendall)
Music & guitars.
TanyaStevie
(Tatyana
Bogdanova)
Music & keyboards.