About

Slava
(Vyacheslav Lavrynenko)
Singer-Songwriter. Arrangements.
Programming.
Vocals. Guitars.
Lyrics.
Alexey
(Alexey Suslikov)
Arrangements. Lyrics.
Music Critics.
Lena
(Lena Lenson).
Lyrics.
Olya
(Olga
Romanova).
Lyrics.
Zhenya
(Yevgeniya
Arkushina)
Lyrics.
Lena
(Yelena
Poletayeva).
Lyrics.
Ira
(Irina
Balatskaya)
Lyrics.
Marina
(Marina
Clancy)
Lyrics.
Kharlamova 2Nica
(Nica
Kharlamova)
Lyrics.
Steve KuykendallStevie
(Steve
Kuykendall)
Music & guitars.
TanyaStevie
(Tatyana
Bogdanova)
Music & keyboards.